Čas branja: prib. 7,5 min

Vsakdo od nas tu pa tam poseže po zdravilih, bodisi za odpravljanje simptomov slabega počutja bodisi za zdravljenje bolezni. Jemanje zdravil pa včasih nima le želenih učinkov, pač pa se pojavijo tudi drugi, ki niso tako dobrodošli, saj so lahko neprijetni ali celo nevarni.

Stranski učinek, neželeni učinek ali neželeni dogodek?

Vsi negativni učinki določenega zdravila niso enaki in v grobem jih lahko razdelimo v dve skupini: stranski/neželeni učinki in neželeni dogodki. Kljub temu, da večina strokovnjakov s področja zdravstva pozna razlike med navedenima konceptoma, se pogosto uporabljata izmenjaje, pomembne terminološke razlike med njima pa se izgubijo. To je najverjetneje posledica podobnosti med termini in pomanjkanja doslednosti pri uporabi v različnih virih. Ta terminološki oreh lahko pri avtorju besedila vzbudi dvom, kateri izraz naj uporabi, bralca pa zmede. Prav tako lahko povzroči zamude pri agencijskih postopkih, neustrezna terminologija pa se lahko prenese tudi v prevod.

V Alammi smo se, v želji, da bi obravnavane termine ustrezno opredelili in olajšali delo našim naročnikom ter prevajalcem, obrnili na definicije Evropske agencije za zdravila (EMA).

EMA opredeljuje neželeni dogodek kot »nepričakovan zdravstven pojav po izpostavljenosti zdravilu, ki ga ni nujno povzročilo to zdravilo«. [1] Z drugimi besedami: gre za nepričakovano negativno reakcijo, do katere pride sočasno z jemanjem zdravila, ta reakcija pa je lahko posledica jemanja zdravila ali pa ne. Neželeni dogodki niso predmet kliničnih raziskav določenih zdravil, saj so odvisni od doziranja in posameznega bolnika. To pomeni, da se od bolnika do bolnika lahko zelo razlikujejo glede na doziranje in vpliv zdravila na posameznika. Lahko so tudi posledica napačnega predpisovanja. Ali se bo pri osebi, ki jemlje zdravilo, pojavil neželeni dogodek ali ne, je nemogoče predvideti, najpogostejši način odprave neželenega dogodka pa je prekinitev zdravljenja. Vse neželene dogodke mora bolnik ali zdravstveni delavec prijaviti lokalnemu centru za farmakovigilanco.

Neželeni učinek zdravila ali preprosto neželeni učinek, včasih tudi stranski učinek ali škodljivi učinek, je »nenameren odziv na zdravilo, ki se pojavi ob običajnem doziranju zdravila za namene preventive, diagnoze ali zdravljenja bolezni oziroma za povrnitev, obnovitev ali prilagoditev fiziološke funkcije«. [2] Na kratko: neželeni učinek je negativna reakcija, ki je vzročno povezana z uporabo določenega zdravila ob običajnem doziranju. [3] Neželene učinke preiskujemo v sklopu kliničnih raziskav in med procesom razvoja zdravila, vključeni pa so v analizo prednosti in tveganja. Nepričakovani neželeni učinki so podvrsta neželenih učinkov, gre pa za reakcije, ki »niso skladne z veljavnimi informacijami o zdravilu ali značilnostmi zdravila«. [3] Že njihovo ime pove, da gre za reakcije, ki jih je nemogoče predvideti ali pričakovati, saj njihova pojavnost ni zabeležena v informacijah o zdravilu. Glede na zgoraj opisane definicije lahko neželene učinke opredelimo kot podvrsto neželenih dogodkov.

Prevodi

Ker je zaradi velikega števila (delnih) sopomenk za določen strokovni izraz terminologija izvirnega jezika pogosto nejasna ali zapletena, prevajalci vložijo veliko dela v pripravo čim bolj nedvoumnega prevoda, včasih še jasnejšega od izvirnika samega. V praksi to pomeni, da bo prevajalec sopomenke prevedel tako, da bo znotraj nekega besedila dosledno uporabljal le en izraz in bo prevod tako bolj enoten in razumljiv.

Lahko torej termine neželeni učinek zdravila, neželeni učinek, stranski učinek in škodljivi učinek prevajamo z enim samim izrazom?

Če primerjamo prevode terminov v najpogostejše evropske jezike (dostopne na spletni strani IATE [4]), lahko vidimo, da problematika ni preprosta, posledično pa je tudi prevajalec postavljen pred zelo zahtevno odločitev.

Spodnja tabela prikazuje prevode obravnavanih terminov v nemški, španski, francoski, italijanski in slovenski jezik. Vsi navedeni prevodi so označeni kot ‘zanesljivi’*:

angleščina

adverse event

adverse reaction

side effect

adverse effect

nemščina

unerwünschtes Ereignis

Nebenwirkung / negative Auswirkung

unerwünschte Arzneimittelwirkung / Nebenwirkung**

schädigende Wirkung / Schadwirkung / Nebenerscheinung

španščina

acontecimiento adverso

reacción adversa***

efecto secundario / efecto colateral

efecto adverso

francoščina

événement indésirable

réaction indésirable

effet secondaire

effet nocif / effet néfaste

italijanščina

evento avverso

reazione avversa

effetto collaterale

effetto negative / effetto avverso

slovenščina

neželeni dogodek

neželeni učinek

stranski učinek

škodljivi učinek

Iz zgornje tabele je razvidno, da več med seboj zelo podobnih terminov ne uporabljamo le v angleščini, pač pa tudi drugih jezikih. Do te nedoslednosti najverjetneje prihaja prav zaradi delnih sopomenk v angleščini, ki je tudi najpogostejši izvirni jezik za prevode v Evropski uniji. Pri vseh obravnavanih jezikih se nedoslednosti pojavljajo le pri drugi skupini izrazov – neželenih učinkih zdravil. Termin neželeni dogodek se ne zdi tako težaven, saj pri vseh jezikih zgoraj obstaja zgolj ena sprejemljiva prevodna ustreznica.

Zgornja tabela je dober prikaz terminoloških dilem, s katerimi se prevajalci vsakodnevno srečujejo. Vsak prevod mora ujeti pravo ravnotežje med tem, da ostaja zvest izvirnemu besedilu in hkrati ciljni publiki ponudi razumljivo in jasno končno besedilo. V angleščini se na primer termin side effect (neželeni učinek) pogosteje uporablja v besedilih, namenjenih bolnikom, medtem ko se termin adverse effect (škodljivi učinek) pogosteje pojavlja v besedilih za strokovno javnost. Enak vzorec smo opazili tudi v slovenščini. Morda se na prvi pogled zdi preprosto, a v praksi je to ravnotežje velikokrat težko doseči. V Alammi se trudimo, da smo na tekočem z novostmi na področju terminologije in hkrati skrbimo, da so naši prevodi jasni, enotni in predvsem ustrezni. Zavezani smo tudi upoštevanju preferenc naših naročnikov, zato ste lahko prepričani, da so prevodi pripravljeni z veliko mero skrbnosti in premišljenosti.

Ste se že srečali s kakršnimi koli terminološkimi dilemami, na katere bi radi opozorili prevajalske agencije? Sporočite nam in vključili jih bomo na naš seznam!


Opombe:

* Indikator kakovosti ‘zanesljivo’ (tri zvezdice pod terminom) označuje termine najvišje kakovosti, katerih ustreznost potrjuje več verodostojnih virov.
** Nemški IATE pri geslu za termin ‘Nebenwirkung’ omenja, da se ‘Nebenwirkung’ in ‘negative Auswirkung’ lahko uporabljata kot sopomenki.
*** Španski IATE vnos za ‘reacción adversa’ poudarja: »Pomnite, da avtor F. A. Navarro v slovarju Diccionario de dudas y dificultades de traducción del inglés médico (3. izdaja) trdi: »V španščini se izrazi ‘efecto adverso’, ‘acontecimiento adverso’, ‘reacción adversa’, ‘efecto secundario’, ‘efecto colateral’ in ‘efecto indeseable’ lahko uporabljajo kot sopomenke. Najpogosteje uporabljeni termini so: ‘efecto secundario’, ‘efecto adverso’, ‘efecto colateral’ in ‘reacción adversa’.«« (avtorjev prevod)


Viri

[1] https://www.ema.europa.eu/en/about-us/about-website/glossary/name_az/A, obiskano 19. 4. 2021
[2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32001L0083, obiskano 19.4. 2021
[3] https://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/safety_efficacy/trainingcourses/definitions.pdf?ua=1, obiskano 19. 4. 2021
[4] https://iate.europa.eu/home, obiskano 19. 4. 2021